Bảo hiểm xã hội đang là vấn đề cấp bách ở các doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên việc thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vựa đang còn nhiều hạn chế và cần điều chỉnh về cách thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp đó. Vậy quản lý nhà nước cần điều chỉnh quy định pháp luật về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam ra sao, hãy cùng stlouisrockets.com theo dõi bài viết dưới đây để để có thể biết thêm về các điều chỉnh về việc thu bảo hiểm xã hội trong thời gian sắp tới nhé.

Việc thu bảo hiểm xã hội (BHXH)

Nghiên cứu này đánh giá quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội (BHXH). Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo tiêu chí phù hợp. Thông qua khảo sát đối với hai đối tượng (người lao động. Người sử dụng lao động thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa).

bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp

Kết quả cho thấy, một số quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động thu BHXH chưa phù hợp. Với thực tế và khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế. Mô hình tổ chức thực hiện, thanh tra – kiểm tra phù hợp với sự phân bổ của DN. Quy trình thu và sự phối hợp giữa BHXH với các tổ chức liên quan còn bất cập. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao. Hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về thu BHXH đối với DNNVV.

Đặt vấn đề về thu BHXH

QLNN về thu BHXH (BHXH) là quá trình Nhà nước xây dựng. Ban hành chính sách, pháp luật về thu BHXH. Tuyên truyền, phổ biến chính sách; tổ chức bộ máy và quy trình thu BHXH. Thanh tra-kiểm tra việc chấp hành thu BHXH. Nhằm điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong quá trình thu BHXH.

Trong tổng số DN Việt Nam, DNNVV chiếm đa số và đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm. Tăng thu  nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo… Theo thống kê, năm 2019, cả nước có khoảng 758.000 DN đang tồn tại. Thì DNNVV chiếm tới 98%, đóng góp trên 30% vào tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN). Khoảng 40% GDP, giải quyết 50% công ăn việc làm cho xã hội.

Trong những năm gần đây, DNNVV nhận được nhiều sự hỗ trợ của Chính phủ. Và các cấp chính quyền, tuy nhiên, đa số có quy mô nhỏ. Quy trình công nghệ lạc hậu nên không có lợi thế kinh tế theo quy mô. Dẫn đến khó khăn trong giảm chi phí sản xuất và kinh doanh. Thực trạng này tạo ra không ít khó khăn trong quản lý nhà nước về thu BHXH.

Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về thu BHXH doanh nghiệp

Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về thu BHXH đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những tiêu chí được sử dụng để đánh giá QLNN. Bao gồm: Hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm giải trình – tính minh bạch – công khai – sự tham gia. Công bằng- bình đẳng – phù hợp, bền vững-có thể dự báo.

Bài viết này, đánh giá QLNN về thu BHXH đối với DNNVV. Theo tiêu chí công bằng-bình đẳng – phù hợp. Cụ thể, tiêu chí công bằng – bình đẳng – phù hợp được hiểu. Như sau: “Sự phù hợp của các mục tiêu định hướng. Sự phù hợp trong quy định của pháp luật, phù hợp về nội dung, phương pháp điều hành. Sự phù hợp về nội dung, hình thức, kiểm tra, thanh tra, giám sát về thu BHXH đối với DNNVV”.

Nội dung cơ bản của QLNN

Sự phù hợp về nội dung được đánh giá tương ứng theo ba nội dung cơ bản của QLNN về thu BHXH đối với DNNVV, bao gồm:

Thứ nhất, hoạch định chiến lược, chính sách, pháp luật về thu BHXH

Nhà nước quy định cụ thể và chặt chẽ các nội dung của chính sách thu BHXH. Sau: Quy định đối tượng tham gia BHXH – Quy định căn cứ đóng, tỷ lệ đóng, quy trình, phương thức đóng BHXH. Quy định về các hành vi trốn đóng, nợ đóng BHXH và biện pháp xử lý tương ứng.

Thứ hai, tổ chức bộ máy QLNN về thu BHXH

Để hiện thực hóa chính sách, đưa pháp luật vào thực tiễn. Nhà nước cần bố trí hợp lý cơ cấu tổ chức bộ máy. Xác định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của BHXH Việt Nam. Xác định rõ chức năng, quyền hạn của các tổ chức liên quan. Và cơ chế phối hợp với BHXH Việt Nam. Thiết kế, hướng dẫn quy trình tổ chức thu BHXH.

Thứ ba, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm việc thực hiện thu BHXH

Chủ thể tiến hành thanh tra gồm: (1) Thanh tra Chính phủ, thanh tra của UBND các cấp. Hai chủ thể này theo quy định chỉ thực hiện khi có yêu cầu của các cấp quản lý. (2) Thanh tra chuyên ngành: Thanh tra lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thanh tra tài chính Quỹ BHXH của Bộ Tài chính. Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH của BHXH Việt Nam, BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

việc thực hiện thu BHXH

Quản lý nhà nước về thu BHXH đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam theo tiêu chí phù hợp

Phương pháp đánh giá mức độ phù hợp

Tác giả đánh giá mức độ phù hợp trong quản lý nhà nước về thu BHXH. Dựa trên số liệu khảo sát dành cho hai đối tượng. DNNVV và người lao động (NLĐ) làm việc trong DNNVV. Nội dung câu hỏi được thực hiện trên cơ sở xác định khái niệm. Lý thuyết và cách thức đo lường tương ứng của tiêu chí phù hợp. Trong đánh giá QLNN về thu BHXH đối với DNNVV.