Tăng cường giám sát, phòng chống gian lận bảo hiểm xe cơ giới

Việc kinh doanh bảo hiểm bắt buộc đang gặp nhiều khó khăn khi việc gian